Vilkår - Mobil Kontantkort

Her finner du spesielle vilkår for Mobil Kontantkort.

Spesielle vilkår for Mobil Kontantkort for mindreårige kan du finne her

Gjeldende fra 01.05.12

1. TJENESTEN TELE 2 KONTANT

Tjenesten Tele2 Kontant er et forhåndsbetalt mobilabonnement som gir rett til bruk av tjenester for det til enhver tid forhåndsinnbetalte beløp. Tjenestene tilknyttet Tele2 Kontant gjøres tilgjengelig ved forhåndsinnbetaling til kontantkonto tilknyttet Kundens Tele2 Kontantkort

Telefon/terminal med Tele2 Kontantkort kan benyttes innenfor Tele2s til enhver tid gjeldende dekningsområde i Norge (radiodekning) samt dekningsområde for Comviqs/Tele2s roaming partnere utenfor Norge.

2. TELE2 KONTANTKORT

2.1 Tildeling av Tele2 Kontantkort

Ved inngåelse av denne avtalen tildeles Kunden et personlig Tele2 Kontantkort som settes i mobiltelefonen/egnet terminal. Tele2 Kontantkort mottas enten pr. post til Kundens folkeregistrerte adresse eller ved kjøp av Startpakke hos Tele2 partnere. Tele2 Kontantkort aktiveres ved betaling via web eller på initiativ av Kunden gjennom SMS som inneholder personidentifisering.

Kunden skal sikre at andre ikke uberettiget får Tele2 Kontantkort i hende og at det ikke forsøkes eller gjøres noen form for inngrep i Tele2 Kontantkort.

Etterfølgende påfyll på Kontantkonto gjøres via http://www.tele2.no/mobil/kontantkort.html, SMS eller kjøp av E-voucher, til de enhver tid gjeldende priser og vilkår.

Kunden kan sjekke saldo via http://www.tele2.no/.

Det er Kundens ansvar å sørge for at det til enhver tid er penger på Kontantkonto til å dekke de tjenester som er benyttet.

2.2 Personlige koder

Til Tele2 Kontantkort hører 2 personlige koder; PIN og PUK. PIN-koden er knyttet til bruk av Tele2 Kontantkort og skal beskytte Kunden mot misbruk av sitt Tele2 Kontantkort. Benyttes det feil PIN-kode 3 ganger på rad låses Tele2 Kontantkort. Det kan da bare åpnes igjen ved å benytte PUK-koden. Kunden kan selv endre den tildelte PIN-koden.

Informasjon om Kundens PIN-kode og PUK-kode meddeles Kunden i lukket konvolutt som sendes Kundens folkeregistrerte adresse.

De personlige kodene skal holdes hemmelig av Kunden og skal oppbevares adskilt fra Tele2 Kontantkort og telefonen/terminalen. Kunden er ansvarlig for at mottatt Tele2 Kontantkort, PIN- og PUK-koden ikke gjøres tilgjengelig for tredjemann, for eksempel ved å nedtegne kodene i notat hvor andre enn Kunden kan forstå hva sifrene gjelder, i notat som oppbevares nært til kortet eller ved å forlate telefonen/terminalen etter at PIN-kode er tastet inn.

Kunden må ikke foreta utkobling av PIN-koden uten å erstatte denne med ny kode idet dette øker faren for misbruk av Tele2 Kontantkort. Slik utkobling er å anse som forsettlig eller grovt uaktsomt mislighold. Kunden er selv ansvarlig for alt tap som påføres Kunden selv og andre som følge av dette.

2.3 Tap av Tele2 Kontantkort

Kunden må underrette Tele2 umiddelbart etter at Kunden har fått eller burde fått kjennskap til eller burde forstått at det foreligger omstendigheter som innebærer at Tele2 Kontantkort kan misbrukes, særlig at det er kommet bort eller at uvedkommende har fått kjennskap til de personlige kodene. Sperremeldingen skal rettes til Tele2 Kundesenter på tlf. 02000 (+4721314951 fra utlandet).

Tele2 Kontantkort vil forbli sperret inntil Kunden gir melding om gjenåpning. Dersom Kunden ønsker det, kan Kunden få nytt Tele2 Kontantkort med ny personlig kode til de til enhver tid gjeldende betingelser for nye kort.

2.4 Ansvar for tap av Tele2 Kontantkort og personlige koder

Etter mottagelse er Kunden ansvarlig for tap av Tele2 Kontantkort og skade på dette.

Tele2 erstatter ikke Tele2 Kontantkort som ødelegges, skades, mistes, stjeles eller på annen måte kommer på avveie,.

Kunden er selv ansvarlig for misbruk av Tele2 Kontantkort inntil sperremelding er mottatt av Tele2.

For forbrukere er ansvaret likevel begrenset til kr. 1.000,- dersom forbrukeren gir Tele2 sperremelding straks forbrukeren får kjennskap eller mistanke om, eller burde fått kjennskap til eller mistanke om, at mobiltelefon/terminalen eller Tele2 Kontantkort har kommet på avveie, og senest 12 timer etter at tapet av Tele2 Kontantkort faktisk har funnet sted. Dersom dette tapet skyldes grov uaktsomhet, er forbrukeren likevel ansvarlig for inntil kr. 10.000,-. Hvis forbrukeren har utvist forsett eller har unnlatt å gi sperremelding i henhold til ovennevnte, er ansvaret ubegrenset.

Tele2 er ansvarlig for all bruk av Tele2 Kontantkort som finner sted etter at Tele2 har mottatt sperremelding, med mindre Kunden har muliggjort misbruket ved grov uaktsomhet eller forsett.

Uten hensyn til ansvarsreglene ovenfor er Kunden i alle tilfelle ansvarlig for tap som skyldes at Kunden har utvist eller medvirket til svik mot Tele2.

3. TELEFONNUMMER OG NUMMERPORTABILITET

Ved kjøp av Tele2 Kontant kan Kunden velge å beholde sitt eksisterende mobilnummer eller å bli tildelt nytt mobilnummer. Ved innportering flytter Kunden sitt mobilnummer til Tele2, mens Kunden ved utportering flytter sitt mobilnummer fra Tele2 til en annen teleoperatør. Dersom Kunden ved bestilling av Tele2 Kontant krysser av for å beholde sitt eksisterende mobilnummer, gir Kunden Tele2 fullmakt til å foreta abonnementsskifte og til å innhente nødvendig informasjon fra eksisterende teleoperatør for at leverandørskifte kan gjennomføres.

Ved innportering til Tele2 er Kunden selv ansvarlig for å gjøre opp eventuelt utestående med tidligere teleoperatør. Dersom Kunden velger å utportere sitt mobilnummer fra Tele2 til annen teleoperatør, er dette å anse som en oppsigelse av denne avtale, og eventuelt restbeløp på Kontantkonto tilfaller Tele2.

Dersom det er nødvendig av regulatoriske, tekniske eller driftsmessige årsaker, kan Kunden bli tildelt nytt mobilnummer. Tele2 plikter om mulig å gi Kunden et rimelig forhåndsvarsel før slike endringer gjennomføres.

Tele2 er ikke ansvarlig for kostnader og tap som Kunden eventuelt blir påført som følge av tildeling av nytt mobilnummer i henhold til denne bestemmelsen.

Dersom Kunden ikke ønsker oppføring av mobilnummeret i telefonkatalogen, må Kunden selv instruere utgiver av telefonkatalogen om dette.

Tele2 3G omfatter ikke opprinnelsesmarkering ved oppringing til nødnummer. Dette betyr at nødsentralen ikke automatisk får informasjon om hvilket geografisk område innringeren befinner seg i. Tele2 har fått fritak fra kravet i ekomloven § 2-6 av Post- og teletilsynet.

4. BRUK AV TELE2 KONTANTKORT I UTLANDET

Tele2 Kontantkort kan benyttes i utlandet forutsatt at den lokale operatøren støtter USSD callback. Bruk av Tele2 Kontantkort i utenlandske nett er undergitt de respektive lover og bestemmelser i angjeldende land samt vilkår som er gjeldende i den enkelte operatørs nett.

Tele2 kontantkort støtter ikke sending av SMS fra utlandet, men SMS kan mottas.

En oppdatert oversikt over hvilke land Tele2 Kontantkort kan brukes i, samt prisliste, ligger på http://www.tele2.no/.

5. OVERTREKK AV KONTANTKONTO

Ved Kundens bruk av Tele2 Kontantkort kan belastningstidspunktet komme noe i tid etter bestilling, mottak eller bruk av tjenesten, noe som kan medføre at Kunden får minussaldo på Kontantkonto. Kunden samtykker i at Tele2 ved Kundens neste påfylling av Kontantkonto kan motregne utestående i påfyllingsbeløpet.

Dersom påfylling av Kontantkonto ikke dekker utestående beløp, eller dersom det ikke skjer etterfølgende påfylling av Kontantkonto innen 7 syv dager etter overtrekk, faktureres Kunden utestående med 7 syv dagers betalingsfrist.

Merk: Selv med Kontant Familie og Venner kan Kunden ikke benytte kontankortet dersom salo er negativ, dvs at Kunde må ha positiv saldo, f.eks 0,1 kr for å benytte kontantkortet.

Når saldoen på Kontantkonto passerer kr. 25 vil Tele2 varsle Kunden pr. SMS. Når saldoen utgjør kr. 0 er det ikke lenger mulig å ringe ut, sende meldinger eller benytte øvrige kostnadsbelagte tjenester.

6. TELE2s ANSVAR

Tele2 innestår ikke for at Kundens bruk av Tele2 Kontant og tilgjengelige tjenester skjer uten avbrudd, at alle anrop og data når frem eller at det ikke oppstår overføringshindringer.

Tjenestene og vedlikeholdet av Tele2 Kontant og tilhørende tjenester/ytelser skal være i overensstemmelse med gjeldende regelverk og relevante, alminnelig aksepterte bransjestandarder. Tele2 forbeholder seg rett til å utføre vedlikehold eller annet som Tele2 anser nødvendig, og har ikke ansvar for samtalebrudd eller øvrige konsekvenser dette måtte forårsake.

Tele2 er ikke ansvarlig for mobiltelefonsystemenes eventuelle innvirkning på annet elektronisk utstyr eller eventuelle biologiske innvirkninger på Kunden eller andre.

Tele2 innestår ikke for det innhold som sendes og mottas ved bruk av Tele2s teletjenester. Tele2 fraskriver seg ethvert ansvar for det innhold eller den kommunikasjon som Kunden sender eller mottar fra tredjepart som følge av denne avtalen.

7. GYLDIGHETSTID

Tele2 Kontantkort er gyldig i 12 måneder etter at det er aktivert jfr. pkt. 2. Kunden må fylle på Kontantkonto minst en gang hver 12te måned. Ved påfylling forlenges gyldighetstiden med nye 12 måneder fra påfylling finner sted. Unnlater Kunden å fylle opp Kontantkonto innen utløpet av en 12 månedsperiode vil Tele2 Kontantkort bli stengt automatisk ved utløpet av den gjeldende 12 månedsperioden.

Eventuell verdi på Kontantkonto ved stengning av Tele2 Kontantkort p.g.a. utløpt gyldighetstid utbetales beløpet til Kundens bankkonto, dersom Kunden har kontaktet Tele2 senest 3 måneder etter utløpt 12 månedsperiode. Tele2 vil beregne et behandlingsgebyr som motregnes i Kundens saldo. Maksimalt beløp Tele2 utbetaler i slike tilfeller er kr. 1500,-.
Behandlingsgebyret oppgis og oppdateres på http://www.tele2.no/.

Dersom innestående på Kontantkonto er mindre enn behandlingsgebyret foretas ingen utbetaling til Kunden.

Ved stengning av Tele2 Kontantkort p.g.a. utløpt gyldighetstid, kan Kunden ikke rette noen krav om økonomisk kompensasjon mot Tele2 med unntak av det som fremkommer i dette punkt.

Tele2 kan si opp avtalen med 1 måneds varsel dersom det foreligger saklig grunn. Saklig grunn vil bl.a. foreligger dersom Tele2 ikke lenger tilbyr tjenesten Tele2 Kontant. Kunden vil i et slikt tilfelle få utbetalt eventuelt utestående på Kontantkonto.

 8. Avtaler med bindingstid i forbrukerforhold.
Bindingstidens lengde kan overfor forbrukere ikke overstige tidsperiode godkjent av offentlige myndigheter. Tilsvarende gjelder for operatørlås.

Ved kjøp av operatørlåst terminal vil operatørlåskoden avgiftsfritt være tilgjengelig for Kunden etter bindingstidens utløp. Ved oppsigelse innenfor bindingstiden vil operatørlåskoden bli oversendt til Kunden etter mottatt innbetaling av gjeldende oppsigelsesgebyr og alle utestående beløp. Se http://www.tele2.no/ for gjeldende satser på oppsigelsesgebyr.

Dersom Tele2 endrer priser eller vilkår innenfor bindingstiden til forbrukerens ugunst, kan forbrukeren fritt si opp avtalen. Dette gjelder ikke dersom endringene skyldes forhold utenfor Tele2s kontroll.

Tele2 kan legge ned tjenesten innenfor bindingstiden dersom det foreligger saklig grunn for dette. Kunden vil i slike tilfeller ikke bli avkrevd oppsigelsesgebyr i Kundens bindingstid.